top of page

REGULAMENT

REGULAMENTUL CONCURSULUI MASTER YOUR DIGITAL FUTURE!

 

Art. 1. Organizatorul concursului

1.1.      Organizatorul concursului este Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților.

1.2.      În calitate de deputat și Președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților, domnul Ioan-Sabin Sărmaș coordonează concursul „Master your Digital Future”, numit în continuare „concursul”.

1.3.      Concursul se va desfășura în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin înscrierea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament.

1.4.  Pentru întrebări suplimentare referitoare la concurs și la participare, persoana de contact este Adina Ponta, adresa de email: cti@cdep.ro

 

Art. 2. Regulamentul oficial al concursului

2.1.      Organizatorul lansează concursul „Master your Digital Future”, dedicat studenților, care vor fi invitați să contribuie cu sugestii de modificare a unui text dintr-un act normativ de drept intern, în vigoare în România.

2.2.      Obiectivul concursului este stimularea gândirii libere și a viziunii creative a studenților și oferirea posibilității tinerei generații de a participa contributiv la normele legale care vizează direct procesul lor de educație și formare.

2.3.      Regulamentul de participare și de desfășurare a concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe întreaga durată a concursului în format electronic, prin accesarea paginii de internet www.yourdigitalfuture.ro, la secțiunea dedicată pentru regulament.

2.4.      Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participanților și a publicului cu privire la orice modificare a uneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor prezentului regulament vor fi publicate pe pagina de internet a concursului.

Art. 3. Durata și locul de desfășurare al concursului

3.1.      Concursul este organizat și desfășurat pe teritoriul României în perioada 25.05.2022 (ora 00:00:00) – 07.08.2022 (ora 23:59:59), prin intermediul website-ului concursului www.yourdigitalfuture.ro.

3.2.      Câștigătorii concursului vor fi anunțați la data de 12.08.2022 pe pagina de internet a concursului și anunțați personal prin comunicare pe adresa de e-mail cu care s-au înscris în concurs.

3.3.      Procedura de participare la concurs este detaliată în art. 5 al prezentului regulament.

3.4.       Concursul se desfășoară după următorul calendar:

25.05.2022 – 07.08.2022 – transmiterea aplicațiilor de către participanți 
07.08.2022 – 11.08.2022 – evaluarea aplicațiilor
12.08.2022 – anunțarea câștigătorilor
13.08.2022  - 20.08.2022 – informații despre transmiterea premiilor.

Art. 4. Participanții la concurs

4.1.      La acest concurs  se poate înscrie orice persoană fizică în vârstă de peste 18 ani, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are calitatea de student înmatriculat la o universitate din România

b) depune aplicația la concurs în mod complet, în intervalul de timp prevăzut la art. 3.1., potrivit procedurii descrise la art. 5 din prezentul regulament. 

4.2. Participarea la concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului regulament.

4.3. Participarea la concurs trebuie să fie guvernată de bună-credință și corectitudine.

4.4. Orice încercare de fraudare va avea ca și consecință eliminarea definitivă din concurs a participantului în cauză.

4.5. Participarea la concurs poate avea loc doar în mod individual.

Art. 5. Procedura de participare la concurs

5.1. În vederea înscrierii la concurs, participanții eligibili conform art. 4 pot transmite aplicația la concurs prin încărcare pe pagina de internet www.yourdigitalfuture.ro.  

5.2. Aplicația la concurs se va transmite sub forma unei propuneri de modificare a unui text dintr-un act normativ de drept intern, în vigoare în România. O aplicație se va putea referi la un singur act normativ, cu excepția cazului în care aplicația are în vedere acte normative complementare sau care conțin norme de trimitere reciproce.

5.3. O persoană va putea participa cu o singură aplicație la concurs.

5.4. Aplicația la concurs va respecta următoarele condiții:

A. Furnizarea datelor de identificare și a datelor de contact ale participantului (numele, prenumele, adresă, adresă de email și numărul de telefon mobil).

B. Propunerea de modificare a unui text de lege:

a) sugestia de modificare a unui text legal care reglementează învățământul universitar sau preuniversitar din România, de exemplu referitor la programa școlară la anumite materii, metodele de predare, instrumentele utilizate la predare, echilibrul dintre teorie și practică, stimularea dobândirii experienței practice și facilitarea identificării locurilor de practică potrivite, etc.

b) argumentarea propunerii de modificare a textului de act normativ, inclusiv motivele care stau la baza lipsei de eficiență a textului legal avut în vedere ori a aplicării deficitare. Se pot avea în vedere argumente de orice fel, de exemplu, schimbările sociale preconizate, impactul asupra mediului de afaceri, îmbunătățirea pe care o poate aduce noua reglementare etc.

c) concluziile care fundamentează necesitatea adoptării modificării legislative propuse și modalitatea în care reglementarea propusă este în măsură să îmbunătățească sau să stimuleze viitorul tinerilor în sectorul IT&C la cele mai înalte standarde și cum se va contribui la dobândirea unor cunoștințe mai relevante pentru un viitor digitalizat.

5.5. Data limită pentru transmiterea aplicațiilor și a informațiilor solicitate este 07.08.2022. Aplicațiile care vor fi primite de organizator după această dată nu vor fi luate în considerare pentru participarea la concurs.

5.6. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea sau derularea acestui concurs, inclusiv plagierea aplicației sau obținerea informațiilor utilizate în aplicație prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală a altei persoane.

5.7. Prin transmiterea aplicației, participanții consimt la cedarea automată, exclusivă și gratuită a drepturilor de proprietate intelectuală asupra propunerilor legislative formulate. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv toate drepturile de autor, în legătură cu aplicațiile transmise ori care apar ca rezultat al utilizării informațiilor aparțin de drept organizatorului.

5.8. Prin transmiterea aplicației, participanții își asumă responsabilitatea pentru originalitatea propunerii și a textului aplicației și sunt de acord ca aceasta să fie făcută publică potrivit obiectivelor concursului și a prezentului regulament.

Art. 6. Premiile concursului

6.1. În cadrul concursului se vor acorda premii inițiatorilor celor mai bune cinci propuneri de modificare a textelor de lege. Condițiile acordării premiilor sunt următoarele:

a) câștigătorii înțeleg că integrarea propunerilor lor legislative sau modificarea legislației în sensul propunerii lor poate avea loc doar în urma parcurgerii procedurii legale de adoptare și modificare a actelor normative, iar adoptarea propunerii legislative cu care au participat la concurs nu poate fi garantată;

b) câștigătorii vor fi implicați în demersul de modificare a textului de lege, pentru a experimenta toate etapele unui proces legislativ, respectiv în etapa premergătoare depunerii textului de modificare în Parlament, în măsura în care organizatorul apreciază oportună prezența și participarea acestora.

6.2. Premiile constau în acordarea unui stagiu de practică (internship) remunerat pentru fiecare câștigător la companii IT de top din România. Condițiile acordării premiului sunt următoarele:

a) repartizarea câștigătorilor la companiile unde își vor desfășura stagiul se va face de către organizator în mod aleatoriu, cu consultarea prealabilă a companiilor unde se vor desfășura stagiile de practică;

b) perioada de internship, departamentul unde va fi repartizat câștigătorul, programul de lucru, remunerația, impozitarea,  precum și celelalte condiții de muncă vor fi stabilite de participant cu compania unde a fost repartizat și nu implică în niciun fel participarea organizatorului. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru întârzierile în participarea câștigătorilor la stagiile de practică, pentru derularea programului de practică sau pentru alte conflicte care reies din aceste raporturi de muncă;

c) organizatorul nu se implică și nu este ținut răspunzător pentru niciun fel de consecință ce decurge din relațiile de muncă între companie și câștigător.

d) participanții cunosc și acceptă faptul că, în cazul în care vor câștiga un internship, compania la care au fost alocați pentru desfășurarea stagiului are dreptul să verifice, potrivit propriilor modele și reguli, cunoștințele și abilitățile câștigătorului, care sunt relevante pentru parcurgerea stagiului. Organizatorul nu se implică în această verificare și nu este ținut răspunzător pentru niciun fel de consecință care decurge din aprecierea lui ca nesatisfăcătoare de către companie sau neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate sau de cunoștințe pentru desfășurarea stagiului.

Art. 7.  Desemnarea câștigătorilor

7.1. Comisia de evaluare a concursului este compusă din următorii membri:

i) un reprezentant al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților;

ii) un reprezentant al Comisiei pentru educație a Camerei Deputaților;

iii) un reprezentant al Ministerului Educației;

iv) un reprezentant al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM);

v) un reprezentant al Asociației patronale a industriei de software și servicii (ANIS).

7.2. Membrii comisiei de evaluare vor acorda punctajele conform criteriilor menționate la art. 5.4. lit. B din regulament, urmărind în mare măsură creativitatea și oportunitatea soluțiilor propuse de fiecare participant. Aplicațiile la concurs vor fi anonimizate pentru evaluare, iar primii cinci participanți care au obținut cel mai mare număr de puncte vor fi desemnați câștigători.

7.3. Punctele vor fi acordate de la 1-10 pentru respectarea următoarelor criterii:

  1. creativitatea propunerii;

  2. calitatea argumentării și susținerii oportunității propunerii de modificare a textului de lege;

  3. analiza motivelor care stau la baza lipsei de eficiență a textului legal avut în vedere;

  4. crearea contextului necesitării de modificare (descrierea situației actuale, schimbările preconizate efectele modificării propuse);

  5. îmbunătățirea pe care o poate aduce noua reglementare;

  6. concluziile care fundamentează necesitatea adoptării modificării legislative propuse;

 

7.4. În urma desemnării câștigătorilor, organizatorul va publica numele câștigătorilor, precum și câștigurile acordate, pe pagina de internet www.yourdigitalfuture.ro. Aceștia vor fi anunțați individual și prin email.

7.5. După anunțarea câștigătorilor, aceștia pot putea intra în posesia premiilor doar cu condiția transmiterii pe email  a dovezii îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru participarea la concurs (de ex. copie a carnetului de student vizat pe anul universitar în curs).  

7.6. Intrarea în posesia premiilor va avea loc potrivit dispozițiilor art. 6 din regulament.

7.7. Decizia comisiei de evaluare cu privire la desemnarea câștigătorilor este finală și nu va putea fi contestată.

7.8.  În cazul în care oricare dintre câștigătorii concursului se află în imposibilitate de a primi premiul, premiul se va acorda participantului cu punctajul imediat următor.

Art. 8. Limitarea răspunderii

8.1.  Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru:

a)         erori în datele furnizate de către participanți. Lipsa de acuratețe a datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Organizatorul nu își asumă  niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câștigător;

b)         imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului câștigat;

c)         întârzierile în participarea câștigătorilor la stagiile de practică sau pentru alte conflicte care reies din aceste raporturi de muncă;

d)        reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării documentului de predare a premiului.

8.2.  Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului concursului sau a altor schimbări legate de calendar. Organizatorul are dreptul de a invalida orice aplicație care nu respectă regulile concursului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect de orice fel.

8.3. Organizatorul este exonerat de orice răspundere decurgând din acordarea premiului câștigat, precum și de plata oricăror daune sau alte pretenții de orice natură legate de câștigul unuia dintre premiile concursului.

Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Prin înscrierea în concurs, fiecare participant este de acord ca datele sale cu caracter personal, precum și orice alte date puse la dispoziția sau transmise organizatorului cu ocazia înscrierii în concurs sau cu ocazia identificării, validării, acordării premiilor, vor fi prelucrate de organizator, în vederea îndeplinirii obiectivelor concursului prevăzute în prezentul regulament. Datele cu caracter personal furnizate de participanți vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

9.2. Scopurile prelucrării datelor: datele cu caracter personal furnizate de participanți în cadrul concursului sunt utilizate exclusiv pentru derularea concursului (de ex. stabilirea câștigătorului, notificarea câștigătorului, intrarea în posesia premiului). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de necesitatea executării contractului (respectiv a regulamentului de concurs), potrivit art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor. În anumite situații, prelucrarea datelor poate avea ca temei legal interesul legitim (potrivit art. 6 alin. 1 lit. f)), pentru a asigura buna desfășurare a concursului, astfel de situații fiind expres menționate in cuprinsul regulamentului de concurs. În cazul în care, pentru anumite prelucrări de date în cadrul concursului, este necesar consimțământul participantului. (de ex. publicarea imaginii), temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor. Participantul care și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursului, poate revoca oricând acest acord cu efecte pentru viitor.

 

9.3. Persoanele care vor avea acces la datele cu caracter personal ale participanților sunt membrii comisiei de evaluare și persoanele responsabile din cadrul companiilor unde câștigătorii vor efectua stagiul de practică.

 

9.4. Durata stocării datelor cu caracter personal este limitată la durata concursului. După încheierea concursului și publicarea câștigătorului, datele cu caracter personal ale participanților sunt șterse, cu excepția datelor câștigătorilor, care vor fi păstrate pentru a le comunica persoanelor responsabile din cadrul companiilor unde câștigătorii vor efectua stagiul de practică.

Art. 10. Încetarea sau întreruperea concursului

10.1.    Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul unui eveniment ce constituie forță majoră, astfel cum este reglementată de legislația română în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua acest concurs.

10.2. În aceste situații, organizatorul nu este ținut la plata niciunei despăgubiri față de participanți.

Art. 11.  Legea aplicabilă

11.1.    Legea aplicabilă este legea română. Eventualele litigii apărute între organizator și participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din Mun. Cluj-Napoca.

11.2.    Eventualele reclamații legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa reprezentantului organizatorului în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

bottom of page